PRIVACY POLICY

Podsumowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ostatnio zaktualizowane: 25 luty 2018

Na podstawie ustawy o ochronie danych z 2001 r. (CAP 440) przepisów maltańskich (w sprawie kodeksu dla ochrony danych osobowych), a także, począwszy od 25 maja 2018 r., rozporządzeniem UE nr. 679/2016 (dalej: RODO (GDPR) lub, wraz z Kodeksem Prywatności, Polityką Prywatności), Advice Global ltd, z siedzibą w St Peter Street,San Gwann,Malta. numer NIP i VAT 23269314 (zwana dalej Spółką lub kontrolerem danych), jako administrator danych, informuje o metodach i okolicznościach, w których będzie przetwarzać dane osobowe i informacje:

– dostarczone przez jedną z następujących stron: www.adviceglobal.com.mt, www.marketadvnetherlands.com, www.dustadvnetherlands.com, www.superstellaribe.com, www.supermarketbe.com, www.adviceuknewsletter.com, www.advicegermany.com, www.advicesendza.com, www.advicemesouthafrica.com, www.ofertasmexicanas.com, www.adviceukglobal.com, www.adviceglobalau.com, www.adviceglobal.nz.com, www.advicemekiwi.com, www.advicemepoland.com, www.adviceglobalpl.com, www.advicesweden.com, www.advicemeindonesia.com, www.adviceconceptoffers.com, www.adviceincredibleoffers.com, www.beautifuloffers.com, www.supermarketoffers.com, www.unbelievableoffers.com, www.advicemeaussie.com, www.aussieadviceoffers.com, www.todaysadviceoffers.com, www.communicationbrasil.com, www.offersbrasil.com, www.advicemebrazil.com, www.adviceexpertaunz.com, www.adviceexpertblnl.com, www.adviceexpertde.com, www.adviceexpertpl.com, www.adviceexpertza.com, www.adviceexpertbr.com, www.adviceexpertse.com, www.adviceexpertuk.com, www.advicenewzealandglobal.com, www.adviceswedenglobal.com, www.advicesouthafricaglobal.com, www.advicebrazilglobal.com (dalej pojedynczo, Witryna internetowa), lub
– przekazane Spółce przez osobę trzecią, uprzednio upoważnioną przez użytkownika jako właściciela danych osobowych, do ich przetwarzania oraz wyrażającą zgodę na komunikację z osobami trzecimi w celach promocyjnych, handlowych oraz marketingowych.

Rodzaj przetwarzanych danych

Dane osobiste

Dane osobiste używane przez firmę zawierają: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, numer telefonu, adres zamieszkania, kod pocztowy, adres mailowy. W sytuacji, gdy firma otrzymuje dane osobowe użytkownika, strona gdzie użytkownik dokonuje rejestracji zapisuje numer IP osoby rejestrującej w celu posiadania dowodu rejestracji oraz wyrażenia zgody. Jeżeli dane osobowe pochodzą z innego źródła system również zapisuje numer IP użytkownika, który przy rejestracji wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych I komercyjnych.
Rejestracja adresu IP sieci wykorzystanej w momencie wyrażenia zgody może być przydatna, aby umożliwić właściwym organom przeprowadzenie dochodzenia lub dogłębnego dochodzenia uznanego za stosowne w interesie osoby rejestrującej oraz przeciwko wszelkim działaniom niezgodnym z prawem prowadzonym przez osoby trzecie posiadające dane osobowe użytkownika.

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi Strony nabywają podczas normalnej pracy niektóre dane osobowe, których transmisja jest nieodłączna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone, aby można je było powiązać ze zidentyfikowanymi osobami, ale które ze względu na swój charakter mogą dzięki przetwarzaniu i powiązaniu z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie umożliwiają identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w jednolitym identyfikatorze zasobów (URI), czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputera użytkownika. Te dane, z wyjątkiem danych odpowiadających adresowi IP sieci, z której korzystano w chwili rejestracji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny, aby kontrolować jej poprawne działanie oraz są usuwane natychmiast po przetworzeniu.

Pliki cookies

Żadne dane osobowe użytkowników nie są pozyskiwane przez witrynę w tym zakresie. Pliki cookie nie są wykorzystywane do przekazywania informacji o charakterze osobistym. Trwałe pliki cookie dowolnego rodzaju lub systemy do śledzenia użytkowników nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są one ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do bezpiecznego i skutecznego przeglądania strony internetowej . Ciasteczka sesyjne używane na tej stronie unikają korzystania z innych technologii, które mogłyby zagrozić prywatności przeglądania stron i nie pozwalają na uzyskanie osobistych danych identyfikacyjnych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania

Działania marketingowe, promocyjne oraz handlowe

Przed uzyskaniem wyraźnej zgody (z wyjątkiem przypadków, w których firma uzyskała zgodną zgodę na dane użytkownika od administratora danych, do którego wcześniej osoba rejestrująca się wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach promocyjnych, handlowych i marketingowych, w tym komunikacji z osobami trzecimi), przetwarzane dane będą miały miejsce w celu osiągnięcia celów związanych z wysyłaniem, zawsze i wyłącznie od spółki, takich jak okresowe oferty, rabaty i / lub innych komercyjne inicjatywy spółki lub naszych partnerów handlowych. Nieudzielenie zgody na te cele nie pozwoli na otrzymywanie takich ofert, rabatów i / lub komunikatów handlowych. Firma określa, że akceptując traktowanie w celach promocyjnych, handlowych i marketingowych, dane użytkownika nie będą ujawniane żadnym podmiotom trzecim. W przypadku braku zgody użytkownika, firma nigdy nie udostępnia danych podmiotom, które korzystają z ich usług w celu rozpowszechniania swoich ofert handlowych. Ponadto, nawet jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych do celów określonych w tym punkcie, nadal będzie mieć prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części, do przetwarzania w wyżej wymienionych celach, co spowoduje prosty wniosek do firmy, bez żadnych formalności, do adresów wskazanych już na końcu tego dokumentu.

Komunikacja z osobami trzecimi w celach promocyjnych, handlowych i marketingowych

Przed uzyskaniem wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, w której firma legalnie pozyskała dane od administratora danych, do którego użytkownik uprzednio wyraził zgodę, w celach promocyjnych, handlowych i marketingowych, w tym do komunikacji z stronami trzecimi), dane mogą być wykorzystywane przez firmę w celu przekazania ich stronom trzecim (lepiej określona w następnym punkcie “Odbiorcy danych”) do wysyłania komunikatów handlowych (marketing) i / lub sprzedaży bezpośredniej własnymi inicjatywami i partnerami, pocztą elektroniczną, faksem, telefon, sms i wszelka inną technologia komunikacji zdalnej – w tym komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu jest absolutnie opcjonalna, a odmowa postepowania nie wpłynie w żaden sposób na możliwość dalszego odbierania komunikacji w innych celach opisanych powyżej. Ponadto, nawet jeśli użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę na przetwarzanie danych do celów określonych w tym punkcie, nadal będzie mieć prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części, do przetwarzania dla wyżej wymienionych celów, złożenia prostego wniosku do firmy, bez żadnych formalności, pod adresy wskazane w przypisie do niniejszej informacji.

Właściciel i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych:

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych dostarczanych przez użytkowników jest spółka, zgodnie z definicją, w osobie prawnego przedstawiciela pro tempore.

Wskazania dotyczące przetwarzania

Podmioty zatrudnione jako personel spółki lub inne podmioty zewnętrzne celowo i zgodnie z procesorami danych mogą uzyskać informacje o danych użytkownika, ponieważ są odpowiedzialne za wykonanie określonych operacji przetwarzania danych związanych ze świadczeniem usług i / lub lub dodatkowe cele dozwolone przez użytkownika.

Odpowiedzialność za przetwarzanie

Kontrolerzy danych wyznaczeni przez administratora danych, informujemy, że w związku z przetwarzaniem dotyczącym działania dostawy za pośrednictwem wiadomości e-mail dotyczących komunikacji w celach promocyjnych, handlowych i, ogólnie, marketingowych, Spółka wyznaczyła procesorów zewnętrznych odpowiedzialnych dla następujących przedmiotów:

– Mapp Digital Italy Srl, z siedzibą w Via Orseolo Pietro 12, Mediolan (MI),Włochy .- Marketing Manager Servicios de Marketing SLU based in Madrid, Calle Marqués de Riscal 11 – 2 ° – CIF No. B-84459791.
– FreeMedia Internet S.L. z siedzibą w C / Filà Cordòn, 36. Pol. Ind. Cotes Altes, Acoy (03804), Alicante, Hiszpania.
– 3XR Sp. z.o.o SpA con sede legale in al. Zwyciestwa 96/98 81-451 Gdynia (Poland).
Ponadto w celu przechowywania kopii zapasowych danych firma może korzystać z usług hostingowych oferowanych przez następujący podmiot, wyznaczony w tym celu jako zewnętrzny administrator danych:
– OVH SAS au capital de 10 174 560 € – RCS Lille Métropole 424 761 419 – Code APE 2620Z N° TVA: FR 22 424 761 – Siège social: 2 Rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
– Gidinet b z siedzibą w Via Medeghino, 15 – 20141 Mediolan (MI).

Sposób postępowania

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się przy użyciu środków ręcznych lub elektronicznych, z metodami ściśle powiązanymi z celami wskazanymi powyżej oraz, w każdym przypadku, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, ochrony i poufności danych. Dalej precyzuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób minimalizujący ryzyko zniszczenia lub utraty, nawet przypadkowego, samych danych, nieuprawnionego dostępu lub postępowania niedozwolonego i niezgodnego z celem zbierania danych. W szczególności przy przetwarzaniu danych spółka i osoby zidentyfikowane jako administratorzy danych podejmą odpowiednie środki organizacyjne, fizyczne i logiczne, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo i poufność, z wykorzystaniem wszelkich odpowiednich środków w celu umożliwienia i zagwarantowania klasyfikacji, przechowywania i poufność danych (np. okresowe kontrole, przechowywanie w zamkniętych szafach, urządzenia przeciwpożarowe, ciągłość elektryczna, identyfikacja użytkownika, sprawdzenie antywirusowe, okresowe kopie zapasowe itp.). Dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników, współpracowników i konsultantów spółki, specjalnie wyznaczonych jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, w celu wykonania określonych operacji niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów, pod bezpośrednim nadzorem i obowiązkiem spółki oraz w zgodnie z instrukcjami, które będą pochodzić z tego samego przekazu.

Adresy danych

Dane nie są przekazywane, za uprzednią wyraźną zgodą i wyłącznie do celów wskazanych powyżej, do kategorii podmiotów działających w następujących kategoriach gospodarczych / towarowych: Usługi i produkty związane z sektorem łączności i technologii i tym podobne.
Finanse i sektor bankowy: podmioty finansowe, ubezpieczenia, inwestycje, ubezpieczenia społeczne i podobne.
Czas wolny: płatna telewizja, artykuły redakcyjne, sport, kolekcje, fotografia, rozrywka, gry, transport, nawigacja, turystyka (hotele, organizatorzy wycieczek, biura podróży, linie lotnicze itd.), Lotnictwo, ogrodnictwo, hobby, loteria, konkursy, komunikacja i rozrywka, sztuka, muzyka i podobne.
Dystrybucja i handel: elektronika, technologia informacyjna, obraz i dźwięk, moda, akcesoria, odzież, tekstylia, sklepy, kosmetyki i zdrowie, chemiczna i farmaceutyczna higiena i biotechnologia, produkty rolno-spożywcze, supermarkety, napoje, sprzęt biurowy, meble i tym podobne.
Motoryzacja: produkty i usługi związane z autami, pojazdami przemysłowymi, samochodami i motocyklami, ciężarówkami, mechanikami i metalurgią i tym podobne.
Energia i woda: produkty związane z energią elektryczną, węglowodorami, gazem, wodą i instalacjami użyteczności publicznej i tym podobne.
Edukacja, szkolenia, edukacja, uniwersytety i podobne.
Komunikacja i usługi: agencje reklamowe, marketing, wydarzenia, doradztwo, reklama, PR, dilerzy reklamy, centra medialne, telekomunikacja, badania rynkowe, agencje marketingu mobilnego i podobne.
Ekologia i środowisko.
Budownictwo, inżynieria lądowa i produkty / usługi związane z nieruchomościami: budowa, dekoracja, dom, projektowanie, agencje nieruchomości i tym podobne.
Targi i wydarzenia, i tym podobne. Informatyka, internet, witryny e-commerce itp.

W szczególności, niezależnie od tego wykazu produktów: “Teraz określamy, że Twoje dane, w przypadku konkretnej zgody na przetwarzanie komunikacji i / lub przekazanie stronom trzecim w celach promocyjnych, handlowych i marketingowych, zostaną one przekazane trzeciej stronie. Innym firmom, z których będą korzystać zgodnie z informacjami zawartymi w przekazywanych przez nich raportach informacyjnych, na przykład poprzez komunikację na Twój adres e-mail.
Informujemy, że w niektórych przypadkach te firmy, działając jako niezależni administratorzy danych, mogą preferować pisanie bezpośrednio, aby poinformować Państwa szczegółowo, w jaki sposób będą przetwarzać dane, jakie mają dla nich możliwości i w jakie maja prawa do nich. Podmioty te, działając jako niezależni administratorzy danych, po przesłaniu zainteresowanym stronom odpowiednich informacji, będą przetwarzać dane użytkownika w celu wysyłania użytkownikowi informacji promocyjnych, handlowych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu, wiadomości tekstowych i innych komunikatów technology distance. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w takich celach w dowolnym czasie, składając prosty wniosek bez żadnych formalności do właściwego administratora danych.

Okres przechowywania danych

Użytkownik w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, wysyłając e-mail na adres wskazany na końcu niniejszego zawiadomienia. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji z naszych list, klikając odpowiedni odsyłacz hipertekstowy do usunięcia danych znajdujacy się w ostatnim akapicie naszych e-maili. Po anulowaniu subskrybcji, mimo że firma nie będzie wysyłać informacji handlowych ani komunikatów w imieniu stron trzecich, możemy zachować niektóre z danych użytkownika, aby móc udowodnić, że uzyskał/a ważną zgodę na całą komunikację, która miała miejsce do momentu złożenia wniosku o anulowanie. Nie będziemy udostępniać tych informacji nikomu, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Jeśli otrzymają Państwo naszą korespondencję na podstawie stosunku umownego ze spółką, usuniemy te informacje tylko wtedy, gdy związek ten zostanie przerwany i / lub zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującego prawa. W przypadku, gdy systemy wysyłania wiadomości e-mail napotkają problemy z dostarczeniem wiadomości na adres e-mail użytkownika lub w przypadku, gdy miały przez dłuższy okres czasu pozostawać nieaktywne na koncie, firma może anulować dane użytkownika po nieokreślonym czasie, od 6 do 10 lat.

Przesyłanie danych za granicę

Firma może korzystać z usług oferowanych przez firmy zewnętrzne, które będą przetwarzać dane jako osoby zarządzające i zgodnie z instrukcjami przekazanymi im przez firmę. Możliwe, że niektóre postepowania wykonywane przez menedżerów odbywają się poza terytorium Unii Europejskiej, np. W USA. W takich przypadkach spółka stosuje instrumenty prawne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych (np. poprzez żądanie od takich kontrahentów podpisania standardowych klauzul umownych).

Prawa użytkownika

Użytkownik jako zainteresowana strona otrzymuje następujące prawa do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez administratora danych w ramach opisanego poniżej postepowania:

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do uzyskania od firmy potwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest w toku oraz uzyskania dostępu do następujących informacji: (i) celów przetwarzania; (ii) kategorie danych osobowych, o których mowa; (iii) odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; (iv) o ile to możliwe, okres przechowywania podanych danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; (v) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do sprostowania, sprzeciwu i anulowania

Użytkownik ma prawo do uzyskania korekty niedokładnych danych osobowych oraz, uwzględniając cele przetwarzania, prawo do uzyskania integracji niepełnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowej deklaracji. Ponadto, ma prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli wystapila jedna z następujących przyczyn: (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; (ii) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (iii) cofniecie zgody, na podstawie której właściciel ma prawo do przetwarzania danych użytkownika i nie ma innej podstawy prawnej, która umożliwiłaby administratorowi danych przetwarzanie danych; (iv) Użytkownik jest przeciwny działaniom związanym z przetwarzaniem i nie ma uzasadnionego nadrzędnego powodu; (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Jednakże, spółka ma prawo do zaniechania wykonywania wyżej wymienionych praw do anulowania, jeżeli prawo do wolności wypowiedzi i informacji ma pierwszeństwo lub dla wykonania zobowiązania prawnego lub dla obrony własnego prawa w sądzie. W każdej chwili posiadacz danych może sprzeciwić się przetwarzaniu nawet dla jednego z opisanych wyżej celów postepowania.

Oprócz powyższego, począwszy od 25 maja 2018 r., Dzięki pełnemu funkcjonowaniu RODO (GDPR), otrzymasz również następujące prawa:

Prawo do przenoszenia danych

Posiadacz danych osobowych ma prawo do otrzymywania w ustrukturyzowanym formacie, w sposób wspólny i czytelny, swoich danych osobowych przekazanych firmie i przetworzonych przez nią na podstawie zgody, a także prawa do przekazania takich danych do innego kontrolera danych wskazanego przez uzytkownika.

Prawo do ograniczonego postepowania

Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania danych przez spółkę: (i) przez okres niezbędny do tego, aby Administrator danych zweryfikował poprawność takich danych osobowych dotyczących użytkownika, w których zakwestionował poprawność; (ii) w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych; (iii) kiedy potrzebne jest przetwarzanie danych w celu oceny, wykonania lub obrony prawa przed sądem; (iv) przez okres niezbędny do weryfikacji możliwego występowania zasadnych powodów właściciela w odniesieniu do Państwa wniosku o sprzeciw wobec postepowania. Użytkownik może skorzystać z praw wymienionych powyżej, kontaktując się ze spółką, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w następnym akapicie. Pamiętaj, że masz zagwarantowane prawo do skontaktowania się z właściwym organem ochrony danych, jeśli uważasz, że Twoje dane są niezgodne z zasadami.

Kontakt z firmą

Możesz sprawdzic swoje prawa w dowolnym momencie, wysyłając prośbę o przesłanie do spółki (jako administrator danych) pocztą elektroniczną na adres customercare@adviceglobal.com.mt